शिक्षक अंतरिम निवड व प्रतीक्षा यादी NEW

कृषी सहाय्यक अंतरिम निवड व प्रतीक्षा यादी NEW

विधी सल्लागार गट ब अराजपत्रित करिता सूचना NEW

विधी सल्लागार गट ब अराजपत्रित अंतरिम निवड व प्रतीक्षा यादी NEW

समुपदेशक गट ब अराजपत्रित अंतरिम निवड व प्रतीक्षा यादी NEW

संरक्षण अधिकारी गट ब अराजपत्रित अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी NEW

कागदपत्र पडताळणी साठी पात्र उमेदवारांची यादी

अंतरिम गुणवत्ता यादी

सुधारित अंतिम उत्तरतालिका

लेखी परीक्षेचे वेळापत्रक

जाहीर निवेदन -३

जाहीर निवेदन-1

जाहीर निवेदन-2

जाहिरात २०१४ भरती : लघुलेखक (निम्नश्रेणी ) पदाचा अंतिम निकाल

जाहीर निवेदन (पद : कृषी सहायक  - २०१४ भरती )

जाहीर निवेदन (पद : शिक्षक  - २०१४ भरती )

शुद्धीपत्रक

Women & Child Development, Pune

Policy | Disclaimer

Collector Office, Beed

Fat Burning